Tranh sơn dầu,Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa phủ chủ tịch- S147