Đốc lịch gỗ song mã vác vàng, Phật Tam Thánh -TG234 ( 3 mẫu)