Trang chủ » Tin tức, Ý Nghĩa Các Loại Tranh » Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phước đến nhà.

Đây là câu chúc tụng mà người Tàu thường dùng để chúc người cất nhà mới, ăn lễ Tân gia.

 

五 福 臨 門

Ngũ:Năm, thứ năm. Phúc: phước, điều may mắn tốt lành. Lâm: tới. Môn: cửa, nhà.

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phước đến nhà.

Đây là câu chúc tụng mà người Tàu thường dùng để chúc người cất nhà mới, ăn lễ Tân gia.

Theo Kinh Thư, Ngũ phúc ở vào Trù thứ 9 trong Hồng Phạm Cửu Trù, gồm:

·         Nhứt viết Thọ.

·         Nhị viết Phú.

·         Tam viết Khang ninh.

·         Tứ viết Du hảo đức.

·         Ngũ viết Khảo chung mệnh.

Nghĩa là:

·         Một là Thọ (sống lâu).

·         Hai là Phú (giàu).

·         Ba là Khang ninh (mạnh khỏe, an vui).

·         Bốn là Du hảo đức (yêu chuộng cái đức).

·         Năm là Khảo chung mệnh (chết già được trọn đời).

Đó là theo Kinh Thư. Ngoài ra, người ta còn nói:

Ngũ phúc gồm: Phú, Quí, Thọ, Khang, Ninh.

Nhận xét