Liễn thờ sơn mài khảm ốc, Cửu huyền thất tổ- SM221