Đốc lịch gỗ cate nghệ thuật mục đồng thổi sáo – TG098