liễng thờ cửu huyền thất tổ (sơn mài khảm ốc – SM293)