Tranh lịch vạn niên, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu -8619