Liễn thờ sơn mài khảm trai, Cửu Huyền Thất Tổ -SM275