Liễng thờ Phước Lộc Thọ ( sơn mài khảm ốc – SM292 )