Tranh thờ cửu huyền thất tổ, Khảm trai sơn mài- SM214